Kadaster Nieuwsflits maart 2018

Bekijk hier de Kadaster Nieuwsflits van maart 2018 met daarin de volgende onderwerpen:
‘Update wetgeving Wion en WIBON’ en ‘Status pilot Voorzorgsmaatregelen (EV)’.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

Eerste Kamer akkoord met WIBON

Op 20 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de WIBON, de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken. Het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer als ‘hamerstuk’ afgedaan. De Senaat heeft hier inhoudelijk nog niet over gesproken.

Gedoogplicht ongebruikte kabels en leidingen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft naar aanleiding van vragen uit de Senaat een wijziging aangebracht in het wetsvoorstel. Er wordt een stuk toegevoegd dat gaat over ongebruikte kabels en leidingen die voor 2007 zijn aangelegd en (nog) niet geschikt zijn voor breedband. Het gaat hier vooral om lege mantelbuizen. Hiervoor geldt nu een zogenaamde gedoogplicht. Beheerders moeten de gemeente en eventueel andere overheden melden welke netwerken hij heeft die onder de gedoogplicht zouden vallen. Daarmee krijgen overheden meer zicht op ongebruikte kabels en leidingen in de grond. Een grondeigenaar moet de infrastructuur gedogen, maar kan ook de beheerder verzoeken om kabels op te ruimen.

Van WION naar WIBON

De WION is in eerste instantie bedacht om graafschades te voorkomen. Het ‘bovengrondse’ netwerk komt er nu bij. Met de komst van de WIBON zijn netbeheerders in Europa verplicht ook gegevens over bovengrondse infrastructuren zoals transformatorhuisjes of 4G-masten beschikbaar te stellen. Vanwege de uitvoering van de Europese Richtlijn voor de aanleg van breedband. De Nederlandse breedbandnetwerken zijn al behoorlijk in orde. En met de WION heeft de regering al goede een basis gelegd voor de WIBON. De gedoogplicht voor ongebruikte kabels heeft de invoering van de richtlijn echter flink bemoeilijkt.

De Europese Commissie heeft Nederland voor het Europees Hof gedaagd, met als doel dat de richtlijn wordt omgezet in wetgeving. Deze procedure zal niet worden doorgezet.

> Meer informatie op de website van de Eerste Kamer

Bron: telecompaper

Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Bekijk hier de Kadaster Nieuwsflits van februari 2018 met daarin de volgende onderwerpen:
‘Update wetgeving Wion en WIBON’, ‘Testen Actualiseren met voorzorgsmaatregelen (EV) beschikbaar in de NTD-omgeving’, ‘pilot EV’ en ‘nieuwe voorbeelden van uitleverbestanden op GitHub’.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

Wijziging opruimplicht kabels en leidingen

De opruimplicht voor ongebruikte kabels en leidingen in de grond komt niet te vervallen, maar wordt alleen gewijzigd. Dat benadrukt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Eerste Kamer. De Senaat had nog vragen over dit punt bij de behandeling van de Wibon (Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), voor de vergadering op 6 februari.

Grondeigenaren, zoals gemeenten, moeten gedogen dat netwerkbeheerders gratis (om niet) kabels aanleggen in die grond. Bij die regel is het wel van belang dat die kabels of leidingen gebruikt worden. Die gedoogplicht geldt voor tien jaar voor kabels die niet gebruikt worden. Na die tijd kan de gemeente er belasting over gaan heffen óf de eigenaar verzoeken de kabels op te ruimen. 1 januari 2018 was hiervoor een belangrijke datum.

> Lees meer in het nieuwsbericht van Telecompaper

Bron: Telecompaper

WIBON komt eraan, nog wel onduidelijkheden

De laatste maanden is de WIBON regelmatig in het nieuws. Hier hebben we u op onze website en via onze nieuwsbrief al over geïnformeerd. Maar wat is die WIBON nu precies, en wat betekent het inhoudelijk voor u als netbeheerder? In deze blog proberen we het in begrijpelijke taal uit te leggen. Dat is een behoorlijke uitdaging, want het is complexe materie. Mocht u na het lezen van deze blog toch nog met vragen zitten, stel ze dan gerust via: support@geodanvandenberg.nl.

Van WION naar WIBON

In 2018 gaan we van de WION over naar de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondsenetten). In die nieuwe WIBON-wetgeving wordt invulling gegeven aan de bekende WION-wetgeving ter voorkoming van graafschades, maar ook aan de Europese regelgevingen van INSPIRE en richtlijn 2014/61/EU. Die laatste is ook bekend als ‘de regelgeving ter bevordering van de aanleg breedband netwerken’. Er worden hier 3 wetgevingen in 1 wet gecombineert. Het onderdeel van deze nieuwe wetgeving waar we het in deze blog over hebben is de regelgeving ter bevordering van de aanleg breedband netwerken.

Wat houdt de richtlijn 2014/61/EU precies in?

Binnen de EU is de richtlijn kostenreductie breedband (richtlijn 2014/61/EU) opgesteld. Het doel van deze richtlijn is om de kosten van de aanleg van breedbandnetwerken te verlagen met het oog op de breedbanddoelen van de Europese Commissie voor 2020. Deze doelen zijn dat in 2020 50% van de huishoudens internet met snelheden van minimaal 100 Mbps gebruikt en 100% van de huishoudens toegang heeft tot internet van minimaal 30 Mbps.

Opruimplicht, coördinatie werkzaamheden en medegebruik

Om de aanleg van breedband te bevorderen, worden in de WIBON een aantal zaken geregeld. Een belangrijk onderdeel van discussie momenteel is ‘de opruimplicht’. In de nieuwe wet is de aanbieder van een openbaar communicatienetwerk verplicht om een aangelegde kabels die gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk op te ruimen wanneer degene op wie de gedoogplicht rust (bijvoorbeeld een gemeente) de aanbieder daartoe ‘een redelijk verzoek’ doet.

Het Gemeentelijke Platform Kabels en Leidingen, GPKL heeft echter aangegeven dat er in het wetsvoorstel zoals dat nu is opgesteld ‘onwenselijke aanpassingen’ staan, met betrekking tot deze opruimplicht. Het gaat dan met name om de definitie van ‘een redelijk verzoek’. Momenteel wordt inhoudelijk gekeken naar de bezwaren van GPKL. Dat heeft al als gevolg gehad dat het niet is gelukt om dit onderdeel van de nieuwe wetgeving per 1 januari in te laten treden.

Ook voor de coördinatie van werkzaamheden, om zo de aanleg van breedbandnetwerken financieel aantrekkelijke te maken, wordt in de nieuwe wetgeving geregeld. Zo zijn overheid en overheidsgerelateerde netbeheerders straks verplichten om informatie over geplande graafwerkzaamheden aan Telecomproviders beschikbaar te stellen, om zo werkzaamheden te kunnen coördineren en de uitrol van telecomnetten te vergemakkelijken.

Een verzoek tot ‘coördinatie van werkzaamheden’ zal straks via een oriëntatieverzoek kunnen worden gedaan. Let wel, dat kan alleen door telecomproviders gedaan worden. De netbeheerders zijn straks wettelijke verplicht om informatie beschikbaar te stellen over geplande civiele werken aan deze telecomproviders als de civiele werken geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld (zoals gemeenten, provincies e.d.) zijn gefinancierd.

De nieuwe wetgeving geeft telecomproviders het recht op medegebruik van bestaande netten voor de uitrol van Breedband Internet. Idee hierbij is dat telecomproviders, bij aanleg van een nieuw breedbandnetwerk, gebruik kunnen maken van al bestaande infrastructuur van andere netbeheerders. Denk dan bijvoorbeeld aan (lege)mantelbuizen, verlaten leidingen, verdeelkasten in wijken of het leggen van glasvezel in riool vrijverval.

Een verzoek tot medegebruik infrastructuren zal straks alleen door een telecomprovider via een oriëntatieverzoek kunnen worden gedaan. Overheid en overheidsgerelateerde netbeheerders zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken te reageren op een verzoek tot medegebruik. Hiervoor zullen zullen hun systemen moeten worden aangepast. Belangrijker nog is dat er nieuwe interne processen moeten worden opgezet, waarin de aanvraag voor medegebruik wordt beoordeeld en overlegd met de aanvrager.

Wanneer gaat de nieuwe wetgeving in?

Het Kadaster is al gestart met de aanpassing van haar Klic-meldingen systeem. Hierin moet het straks voor Telecomproviders mogelijk zijn om bij een orientatiemelding 2 extra vinkjes aan te zetten: verzoek tot medegebruik, en verzoek tot coördinatie werkzaamheden.

Het Kadaster bereidt zich al voor op de inwerkingtreding van dit onderdeel van de nieuwe wetgeving. Het kan namelijk zo zijn dat dit onderdeel al op korte termijn wordt doorgevoerd (1 maart?). Dit heeft veel impact als de wetgeving volledig wordt doorgevoerd. Het zou inhouden dat de huidige WION-systemen moeten worden aangepast. En dat er nieuwe werkprocessen geïmplementeerd moeten worden bij overheid en overheidsgerelateerde netbeheerders. Wij blijven de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen en zullen u blijven informeren over alle ontwikkelingen.

Jan Smit, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

bronnen:
● WIBON 34 739, vragen EK-cie over opruimplicht, 19 dec 2017
GPKL (Gemeentelijke Platform Kabels en Leidingen)
VEWIN (Vereniging van waterbedrijven in Nederland)
Overheid.nl

 

Aankondiging wijziging WIBON van Kadaster

Netbeheerders ontvingen kort geleden dit bericht vanuit het Kadaster. Hierin wordt aangekondigd dat, naar verwachting, begin 2018 de WIBON wet in werking zal treden. Dit heeft gevolgen voor de informatie die bij een Oriëntatiemelding wordt geleverd.

Als serviceprovider zal Geodan Van den Berg B.V. inventariseren wat dit voor gevolgen heeft en daar waar noodzakelijk maatregelen nemen om te zorgen dat de verwering van oriëntatiemeldingen goed zal blijven verlopen. U hoeft als klant van Geodan Van den Berg dan ook niets te doen. Lees hier de verstrekte informatie over de WIBON.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de gestuurde mail, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via support@geodanvandenberg.nl.

Een mijlpaal: 500 WION-aansluitingen!

De komende week wordt door Geodan Van den Berg een flinke mijlpaal behaald. De 500e WION-aansluiting zal in ons systeem worden geïmplementeerd en aangesloten op Klic-online. Daar zijn we enorm trots op!

De ontwikkeling van het WION Systeem is gestart in 2008. De visie en strategie van Geodan Van den Berg was toen al om een SaaS (Software as a Service) product in de markt te zetten, waarmee we betrouwbaarheid en beschikbaarheid konden garanderen.

Hoogwaardige Geo-IT-oplossing

Door deze hoogwaardige Geo-IT-oplossing te combineren met inhoudelijke kennis van de WION en de werkprocessen daaromheen, is het aantal aansluitingen altijd blijven groeien. Met als mooie mijlpaal dat we volgende week de 500e WION-entiteit gaan aansluiten op Klic-online!

Heeft u vragen over de WION?

Neemt u dan gerust contact met ons op via E support@geodanvandenberg.nl of T 020-5711 393

Tweede Kamer akkoord met WIBON

Op 21 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met de WIBON, de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken.

Van WION naar WIBON

De WION voor ‘ondergrondse’ netwerken is ruim 10 jaar van kracht. Deze wet is in eerste instantie bedacht om graafschades te voorkomen. Het ‘bovengrondse’ netwerk komt er nu bij. Met de komst van de WIBON zijn netbeheerders in Europa verplicht ook gegevens over bovengrondse infrastructuren zoals transformatorhuisjes of 4G-masten beschikbaar te stellen. Vanwege de uitvoering van de Europese Richtlijn voor de aanleg van breedband. De ‘richtlijn breedband’ zorgt ervoor dat Europeanen in 2020 toegang kunnen krijgen tot sneller internet (30 Mbps of meer).

WIBON in werking

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Als het daar ook is aangenomen, dan ondertekenen de Koning en de verantwoordelijke minister de wetstekst. Na publicatie in het Staatsblad kan de wet in werking treden. Dat zal naar verwachting op 1 juli 2018 zijn.

Met de veiligheidsschoenen in de klei

Bij Geodan Van den Berg werken we hard aan de ontwikkeling van het nieuwe WIBON systeem. In dit artikel vertelden we u hier al over. Dit systeem ontwikkelen we als opvolger van ons WION Systeem, hiermee blijven we onze klanten ontzorgen in het kader van KLIC-WIN en de WIBON.

Veldbezoek WIBONEven geen toetsenbord

Om gevoel te houden bij ‘hoe het er in de echte wereld aan toe gaat’, proberen wij op regelmatige basis een veldbezoek in te plannen. We komen dan ons veilige kantoor uit en gaan in het veld kijken hoe er gewerkt wordt met de informatie die via onze systemen wordt gedeeld. Eerder hebben we dit al gedaan in het kader van de WIONapp (zie deze blog).

Nu was er weer een mogelijkheid om bij van onze klanten in het veld een kijkje te mogen nemen. Deze klant is beheerder van een buisleiding met gevaarlijke inhoud en bereid om ons wat te vertellen over een project waarbij stukken mantelbuis werden vervangen. Hiervoor is een groot project ingericht waarbij zelfs een stuk provinciale weg voor een aantal weken is afgezet.

Veiligheid voor alles

Bij de voorbereiding van het veldbezoek werd mij al snel duidelijk dat de voorschriften ten aanzien van veiligheid zeer streng zijn. We waren alleen welkom met benodigde veiligheidsmaatregelen: veiligheidsschoenen, helm, bril, gehoorbescherming en veiligheidshesjes. Als geo-ICT bedrijf heb je die middelen natuurlijk niet op de plank liggen maar inmiddels hebben we de beschikking over 10 paar veiligheidsschoenen. De overige benodigdheden konden we lenen van onze klant.

Veldbezoek WIBONEen goede projectvoorbereiding is het halve werk

De toezichthouder van de netbeheerder heeft ons eerst in de kantine uitgelegd waarom het project is opgestart. De grond moest hier open omdat de mantelbuis contact maakte met de leiding, en dat is een mogelijk risico op versneld afbreuk van de leiding. Ook de uitvoerder was aanwezig tijdens ons bezoek. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Na de uitleg zijn we met het hele team (10 mensen in totaal) naar graaflocatie gegaan. Daar werd door de uitvoerder in detail verder uitgelegd over het verloop van de werkzaamheden.

Wat mij het meest is bijgebleven is het feit dat zowel de toezichthouder als de uitvoerder aangaven dat een goede projectvoorbereiding het halve werk is. Ze bedoelen hiermee dat je tijdens de uitvoeringsfase geen vertraging wilt oplopen door onverwachte zaken. Bijvoorbeeld de aanvraag van een kapvergunning. Dat nam in dit geval de nodige (ongeplande) tijd in beslag. Daarnaast moesten de wortels van de te kappen bomen heel voorzichtig worden verwijderd anders zouden deze kabels en leidingen die in de buurt lagen beschadigen. Dit alles zorgde voor onvoorziene werkzaamheden met als gevolg een vertraging en extra kosten.

Gebruik van Geo-data

Voor ons is tijdens dit veldbezoek wel duidelijk geworden dat we met onze geo-data en geo-diensten nog heel wat zouden kunnen betekenen in de projectvoorbereiding. Als we geo-data slim inzetten, kunnen we tijdens de projectvoorbereiding meer inzicht geven in de omgevingsfactoren waarmee het project te maken zal krijgen. Denk aan inzet van het basisbestand bomen, of het gebruik van de BodemRisicoKaart. Maar ook de Basis Registratie Ondergrond (BRO) zal hier in de nabije toekomst aan toegevoegd kunnen worden.

Voorlopig hebben we genoeg inspiratie om verder te werken aan het WIBON systeem. En de ideeën om ons systeem ook in te zetten voor een gedegen projectvoorbereiding zijn er nu dus ook!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

Het WIBON Systeem leeft…

KLIC-WIN komt er aan! Geodan Van den Berg is in dat kader al sinds begin 2016 druk bezig met de ontwikkeling van het nieuwe WIBON Systeem. Met dit systeem blijven we onze klanten volledig ontzorgen, ook met de nieuwe wetgeving WIBON. Die wetgeving zal, zoals het er nu naar uitziet, pas per 1 januari 2018 in werking treden. Hierover houden we u natuurlijk ook op de hoogte. In deze blog vertel ik u over de ontwikkeling van ons nieuwe WIBON Systeem. Iets waar we nu al enorm trots op zijn.

API’s vanuit het Kadaster nog niet beschikbaar

Als eerste moet ik nog wel aangeven dat het systeem nog niet helemaal af is. De reden hiervoor is simpel: de benodigde API’s vanuit het Kadaster zijn nog niet beschikbaar. In technische termen is een Application Programming Interface (API) een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Het is dus een manier waarop verschillende applicaties elkaar toegang verschaffen en informatie uitwisselen.

De toekomstige API’s zijn al wel beschreven in het nieuwe ‘Berichten Model Kabels en Leiding’(BMKL2015), maar dus nog niet ‘echt’ beschikbaar. We kunnen daarom dus ook nog niet zeggen dat ons systeem af is. Dat kan pas als we ons WIBON Systeem uitvoerig hebben getest in samenwerking met de API’s van het Kadaster.

Wat hebben we dan de afgelopen maanden allemaal gedaan?

Met een compleet ontwikkelteam hebben we alle benodigde WIBON Systeem componenten opnieuw ontwikkeld. We ontwikkelen het huidige WION Systeem dus niet door, maar kiezen ervoor om een volledig nieuw systeem te ontwikkelen, wat aansluit bij de modernste technieken en hedendaagse beveiligingsprotocollen. Hiermee kunnen we garanderen dat we ook blijven voldoen aan de van toepassing zijnde certificeringen (ISO9001, ISO27001 en ISEA3402) die u als klant de zekerheid geven dat uw gegevens veilig zijn bij Geodan Van den Berg.

Voor eindgebruiker is vaak alleen de ‘voorkant’ van het systeem zichtbaar. Met de voorkant bedoelen we hier de omgeving waarin je als gebruiker kunt inloggen. En waarin u uw eigen kabels en leidingen, en afgehandelde Klic-meldingen kunt zien en bevragen. Deze WIBON Systeem viewer voldoet aan de nieuwste standaarden, heeft een ‘Google’ look-and-feel, en is ‘responsive’. Dat laatste wil zeggen dat hij ook volledig werkt op tablets en telefoons.

De nieuwe WIBON Systeem viewer is straks voor u overal via al uw devices te benaderen. De enige randvoorwaarde is dat uw devices over een internetverbinding beschikken. U heeft dus in de toekomst altijd de liggingsgegevens van uw kabels en leidingen, samen met de Klic-meldingen bij u. En hoe handig is het om in deze viewer kaartlagen te combineren? Zo is bijvoorbeeld ook de Bodemrisicokaart te integreren.

Kloppend hart van het WIBON Systeem

Om die nieuwe voorkant goed te laten werken is er ook een ‘achterkant’ nodig, die aansluit op de API’s van het Kadaster. Voor ons is die achterkant het kloppend hart van het WIBON Systeem. Deze bestaat onder andere uit een redundant uitgevoerde database omgevingen voor de IMKL2015 datasets. Maar ook de opslag van afgehandelde Klic-meldingen volgens de wettelijke norm (minimaal 5 jaar) wordt in deze database omgeving geregeld. Onze WIBON Systeem achterkant is er klaar voor om aangesloten te worden op de API’s van het Kadaster. Zodra we die aansluiting hebben gerealiseerd kan het echte testen beginnen.

Pas na het doorlopen van alle benodigde testen (denk ook aan performance- load en beveiligingstesten) zullen we onze eerste klant overzetten van het oude WION naar het nieuwe WIBON Systeem. De aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster kan daarna worden gerealiseerd. Wanneer dit precies gaat gebeuren? Dat is zoals eerder aangegeven afhankelijk van de planningen van het Kadaster. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg