5 dingen die je moet weten over KLIC-WIN

Sinds 2 januari is de overgangsfase van start gegaan en leveren de eerste netbeheerders Klic-gegevens uit volgens een nieuwe structuur. Een belangrijke stap voor de graafketen, maar wat moet je als aannemer of netbeheerder nu precies weten over KLIC-WIN?

  1. Wat betekent KLIC-WIN?

KLIC-WIN is een uitwerking van de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community). De naam is dan ook een samenvoeging van WIBON, INSPIRE en natuurlijk KLIC, want hey… het moet wél duidelijk blijven dat het over Klic-meldingen gaat.

  1. Van png naar vector

Tot nu toe werd de digitale Klic-melding geleverd in png-bestanden, platte afbeeldingen dus. In de nieuwe situatie is de aanlevering van liggingsgegevens in vector. Dit betekent dat je bijvoorbeeld verder kan inzoomen met behoud van scherpte. Wanneer alle netbeheerders aanleveren in vector, zal dit in de Klic App en andere viewers toegepast kunnen worden. Ook voor netbeheerders zullen vectordata een voordeel geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontvangen van veel duidelijkere en completere informatie van andere netbeheerders in de ontwerpfase. Dit helpt om een goed detailontwerp te kunnen maken.

  1. Gefaseerde overgang, waarom?

Alle netbeheerders overzetten naar een nieuwe werkwijze en systeem heeft veel impact. Dit gebeurt gefaseerd om het zo soepel en foutloos mogelijk te laten verlopen. Om als grondroerder te kunnen voldoen aan de wet moet het ook tijdens de overgangsperiode mogelijk zijn om Klic-meldingen aan te vragen en te ontvangen voordat de graafwerkzaamheden starten. Op 7 januari is de eerste netbeheerder op de nieuwe manier gaan aanleveren en de overige 1.100 netbeheerders hebben tot 1 juli 2019 de tijd om over te gaan. Zij zullen hun systemen moeten aanpassen.

  1. Informatiepolygoon – meer inzicht, minder schades

In een later stadium van KLIC-WIN wordt ook een informatiepolygoon toegevoegd aan Klic-meldingen. Grondroerders geven aan in welk gebied ze gaan graven en kunnen daarnaast een informatiepolygoon intekenen rondom het graafgebied. Ze kunnen dan zien welke kabels en leidingen er in de buurt liggen, zonder dat daar Eis Voorzorg maatregelen worden opgelegd. Een goede stap om bewustwording van de omgeving te stimuleren om zo graafschade verder te voorkomen!

  1. Huisaansluitingen worden verplicht

De komende jaren wordt het voor netbeheerders ook verplicht om de gegevens over huisaansluitingen mee te leveren, in vectorformaat. Op dit moment sturen netbeheerders de aansluitleidingen niet altijd mee (of alleen als bijlage), terwijl juist hier veel schades ontstaan bij graven in de omgeving van woningen. Het is sinds de ingang van de WIBON verplicht om de huisaansluitingen mee te leveren als deze beschikbaar zijn. Vanaf 2020 moet dit worden meegeleverd voor netten met gevaarlijke inhoud en uiterlijk 1 januari 2028 moeten ook de netten voor water, data en elektriciteit de huisaansluitingen digitaal meesturen.

Tot slot nog deze tips:

Netbeheerders

Grondroerders

  • Vraag op tijd Klic-meldingen aan. De verwerkingstijd is mogelijk iets langer
  • Gebruik voor het raadplegen van de Klic-melding een goede viewer zoals de Klic App, die de Klic-melding conform KLIC-WIN formaat toont

WIBON komt eraan, nog wel onduidelijkheden

De laatste maanden is de WIBON regelmatig in het nieuws. Hier hebben we u op onze website en via onze nieuwsbrief al over geïnformeerd. Maar wat is die WIBON nu precies, en wat betekent het inhoudelijk voor u als netbeheerder? In deze blog proberen we het in begrijpelijke taal uit te leggen. Dat is een behoorlijke uitdaging, want het is complexe materie. Mocht u na het lezen van deze blog toch nog met vragen zitten, stel ze dan gerust via: support@geodanvandenberg.nl.

Van WION naar WIBON

In 2018 gaan we van de WION over naar de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondsenetten). In die nieuwe WIBON-wetgeving wordt invulling gegeven aan de bekende WION-wetgeving ter voorkoming van graafschades, maar ook aan de Europese regelgevingen van INSPIRE en richtlijn 2014/61/EU. Die laatste is ook bekend als ‘de regelgeving ter bevordering van de aanleg breedband netwerken’. Er worden hier 3 wetgevingen in 1 wet gecombineert. Het onderdeel van deze nieuwe wetgeving waar we het in deze blog over hebben is de regelgeving ter bevordering van de aanleg breedband netwerken.

Wat houdt de richtlijn 2014/61/EU precies in?

Binnen de EU is de richtlijn kostenreductie breedband (richtlijn 2014/61/EU) opgesteld. Het doel van deze richtlijn is om de kosten van de aanleg van breedbandnetwerken te verlagen met het oog op de breedbanddoelen van de Europese Commissie voor 2020. Deze doelen zijn dat in 2020 50% van de huishoudens internet met snelheden van minimaal 100 Mbps gebruikt en 100% van de huishoudens toegang heeft tot internet van minimaal 30 Mbps.

Opruimplicht, coördinatie werkzaamheden en medegebruik

Om de aanleg van breedband te bevorderen, worden in de WIBON een aantal zaken geregeld. Een belangrijk onderdeel van discussie momenteel is ‘de opruimplicht’. In de nieuwe wet is de aanbieder van een openbaar communicatienetwerk verplicht om een aangelegde kabels die gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk op te ruimen wanneer degene op wie de gedoogplicht rust (bijvoorbeeld een gemeente) de aanbieder daartoe ‘een redelijk verzoek’ doet.

Het Gemeentelijke Platform Kabels en Leidingen, GPKL heeft echter aangegeven dat er in het wetsvoorstel zoals dat nu is opgesteld ‘onwenselijke aanpassingen’ staan, met betrekking tot deze opruimplicht. Het gaat dan met name om de definitie van ‘een redelijk verzoek’. Momenteel wordt inhoudelijk gekeken naar de bezwaren van GPKL. Dat heeft al als gevolg gehad dat het niet is gelukt om dit onderdeel van de nieuwe wetgeving per 1 januari in te laten treden.

Ook voor de coördinatie van werkzaamheden, om zo de aanleg van breedbandnetwerken financieel aantrekkelijke te maken, wordt in de nieuwe wetgeving geregeld. Zo zijn overheid en overheidsgerelateerde netbeheerders straks verplichten om informatie over geplande graafwerkzaamheden aan Telecomproviders beschikbaar te stellen, om zo werkzaamheden te kunnen coördineren en de uitrol van telecomnetten te vergemakkelijken.

Een verzoek tot ‘coördinatie van werkzaamheden’ zal straks via een oriëntatieverzoek kunnen worden gedaan. Let wel, dat kan alleen door telecomproviders gedaan worden. De netbeheerders zijn straks wettelijke verplicht om informatie beschikbaar te stellen over geplande civiele werken aan deze telecomproviders als de civiele werken geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld (zoals gemeenten, provincies e.d.) zijn gefinancierd.

De nieuwe wetgeving geeft telecomproviders het recht op medegebruik van bestaande netten voor de uitrol van Breedband Internet. Idee hierbij is dat telecomproviders, bij aanleg van een nieuw breedbandnetwerk, gebruik kunnen maken van al bestaande infrastructuur van andere netbeheerders. Denk dan bijvoorbeeld aan (lege)mantelbuizen, verlaten leidingen, verdeelkasten in wijken of het leggen van glasvezel in riool vrijverval.

Een verzoek tot medegebruik infrastructuren zal straks alleen door een telecomprovider via een oriëntatieverzoek kunnen worden gedaan. Overheid en overheidsgerelateerde netbeheerders zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken te reageren op een verzoek tot medegebruik. Hiervoor zullen zullen hun systemen moeten worden aangepast. Belangrijker nog is dat er nieuwe interne processen moeten worden opgezet, waarin de aanvraag voor medegebruik wordt beoordeeld en overlegd met de aanvrager.

Wanneer gaat de nieuwe wetgeving in?

Het Kadaster is al gestart met de aanpassing van haar Klic-meldingen systeem. Hierin moet het straks voor Telecomproviders mogelijk zijn om bij een orientatiemelding 2 extra vinkjes aan te zetten: verzoek tot medegebruik, en verzoek tot coördinatie werkzaamheden.

Het Kadaster bereidt zich al voor op de inwerkingtreding van dit onderdeel van de nieuwe wetgeving. Het kan namelijk zo zijn dat dit onderdeel al op korte termijn wordt doorgevoerd (1 maart?). Dit heeft veel impact als de wetgeving volledig wordt doorgevoerd. Het zou inhouden dat de huidige WION-systemen moeten worden aangepast. En dat er nieuwe werkprocessen geïmplementeerd moeten worden bij overheid en overheidsgerelateerde netbeheerders. Wij blijven de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen en zullen u blijven informeren over alle ontwikkelingen.

Jan Smit, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

bronnen:
● WIBON 34 739, vragen EK-cie over opruimplicht, 19 dec 2017
GPKL (Gemeentelijke Platform Kabels en Leidingen)
VEWIN (Vereniging van waterbedrijven in Nederland)
Overheid.nl

Met de veiligheidsschoenen in de klei

Bij Geodan Van den Berg werken we hard aan de ontwikkeling van het nieuwe WIBON systeem. In dit artikel vertelden we u hier al over. Dit systeem ontwikkelen we als opvolger van ons WION Systeem, hiermee blijven we onze klanten ontzorgen in het kader van KLIC-WIN en de WIBON.

Veldbezoek WIBONEven geen toetsenbord

Om gevoel te houden bij ‘hoe het er in de echte wereld aan toe gaat’, proberen wij op regelmatige basis een veldbezoek in te plannen. We komen dan ons veilige kantoor uit en gaan in het veld kijken hoe er gewerkt wordt met de informatie die via onze systemen wordt gedeeld. Eerder hebben we dit al gedaan in het kader van de WIONapp (zie deze blog).

Nu was er weer een mogelijkheid om bij van onze klanten in het veld een kijkje te mogen nemen. Deze klant is beheerder van een buisleiding met gevaarlijke inhoud en bereid om ons wat te vertellen over een project waarbij stukken mantelbuis werden vervangen. Hiervoor is een groot project ingericht waarbij zelfs een stuk provinciale weg voor een aantal weken is afgezet.

Veiligheid voor alles

Bij de voorbereiding van het veldbezoek werd mij al snel duidelijk dat de voorschriften ten aanzien van veiligheid zeer streng zijn. We waren alleen welkom met benodigde veiligheidsmaatregelen: veiligheidsschoenen, helm, bril, gehoorbescherming en veiligheidshesjes. Als geo-ICT bedrijf heb je die middelen natuurlijk niet op de plank liggen maar inmiddels hebben we de beschikking over 10 paar veiligheidsschoenen. De overige benodigdheden konden we lenen van onze klant.

Veldbezoek WIBONEen goede projectvoorbereiding is het halve werk

De toezichthouder van de netbeheerder heeft ons eerst in de kantine uitgelegd waarom het project is opgestart. De grond moest hier open omdat de mantelbuis contact maakte met de leiding, en dat is een mogelijk risico op versneld afbreuk van de leiding. Ook de uitvoerder was aanwezig tijdens ons bezoek. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Na de uitleg zijn we met het hele team (10 mensen in totaal) naar graaflocatie gegaan. Daar werd door de uitvoerder in detail verder uitgelegd over het verloop van de werkzaamheden.

Wat mij het meest is bijgebleven is het feit dat zowel de toezichthouder als de uitvoerder aangaven dat een goede projectvoorbereiding het halve werk is. Ze bedoelen hiermee dat je tijdens de uitvoeringsfase geen vertraging wilt oplopen door onverwachte zaken. Bijvoorbeeld de aanvraag van een kapvergunning. Dat nam in dit geval de nodige (ongeplande) tijd in beslag. Daarnaast moesten de wortels van de te kappen bomen heel voorzichtig worden verwijderd anders zouden deze kabels en leidingen die in de buurt lagen beschadigen. Dit alles zorgde voor onvoorziene werkzaamheden met als gevolg een vertraging en extra kosten.

Gebruik van Geo-data

Voor ons is tijdens dit veldbezoek wel duidelijk geworden dat we met onze geo-data en geo-diensten nog heel wat zouden kunnen betekenen in de projectvoorbereiding. Als we geo-data slim inzetten, kunnen we tijdens de projectvoorbereiding meer inzicht geven in de omgevingsfactoren waarmee het project te maken zal krijgen. Denk aan inzet van het basisbestand bomen, of het gebruik van de BodemRisicoKaart. Maar ook de Basis Registratie Ondergrond (BRO) zal hier in de nabije toekomst aan toegevoegd kunnen worden.

Voorlopig hebben we genoeg inspiratie om verder te werken aan het WIBON systeem. En de ideeën om ons systeem ook in te zetten voor een gedegen projectvoorbereiding zijn er nu dus ook!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

Het WIBON Systeem leeft…

KLIC-WIN komt er aan! Geodan Van den Berg is in dat kader al sinds begin 2016 druk bezig met de ontwikkeling van het nieuwe WIBON Systeem. Met dit systeem blijven we onze klanten volledig ontzorgen, ook met de nieuwe wetgeving WIBON. Die wetgeving zal, zoals het er nu naar uitziet, pas per 1 januari 2018 in werking treden. Hierover houden we u natuurlijk ook op de hoogte. In deze blog vertel ik u over de ontwikkeling van ons nieuwe WIBON Systeem. Iets waar we nu al enorm trots op zijn.

API’s vanuit het Kadaster nog niet beschikbaar

Als eerste moet ik nog wel aangeven dat het systeem nog niet helemaal af is. De reden hiervoor is simpel: de benodigde API’s vanuit het Kadaster zijn nog niet beschikbaar. In technische termen is een Application Programming Interface (API) een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Het is dus een manier waarop verschillende applicaties elkaar toegang verschaffen en informatie uitwisselen.

De toekomstige API’s zijn al wel beschreven in het nieuwe ‘Berichten Model Kabels en Leiding’(BMKL2015), maar dus nog niet ‘echt’ beschikbaar. We kunnen daarom dus ook nog niet zeggen dat ons systeem af is. Dat kan pas als we ons WIBON Systeem uitvoerig hebben getest in samenwerking met de API’s van het Kadaster.

Wat hebben we dan de afgelopen maanden allemaal gedaan?

Met een compleet ontwikkelteam hebben we alle benodigde WIBON Systeem componenten opnieuw ontwikkeld. We ontwikkelen het huidige WION Systeem dus niet door, maar kiezen ervoor om een volledig nieuw systeem te ontwikkelen, wat aansluit bij de modernste technieken en hedendaagse beveiligingsprotocollen. Hiermee kunnen we garanderen dat we ook blijven voldoen aan de van toepassing zijnde certificeringen (ISO9001, ISO27001 en ISEA3402) die u als klant de zekerheid geven dat uw gegevens veilig zijn bij Geodan Van den Berg.

Voor eindgebruiker is vaak alleen de ‘voorkant’ van het systeem zichtbaar. Met de voorkant bedoelen we hier de omgeving waarin je als gebruiker kunt inloggen. En waarin u uw eigen kabels en leidingen, en afgehandelde Klic-meldingen kunt zien en bevragen. Deze WIBON Systeem viewer voldoet aan de nieuwste standaarden, heeft een ‘Google’ look-and-feel, en is ‘responsive’. Dat laatste wil zeggen dat hij ook volledig werkt op tablets en telefoons.

De nieuwe WIBON Systeem viewer is straks voor u overal via al uw devices te benaderen. De enige randvoorwaarde is dat uw devices over een internetverbinding beschikken. U heeft dus in de toekomst altijd de liggingsgegevens van uw kabels en leidingen, samen met de Klic-meldingen bij u. En hoe handig is het om in deze viewer kaartlagen te combineren? Zo is bijvoorbeeld ook de Bodemrisicokaart te integreren.

Kloppend hart van het WIBON Systeem

Om die nieuwe voorkant goed te laten werken is er ook een ‘achterkant’ nodig, die aansluit op de API’s van het Kadaster. Voor ons is die achterkant het kloppend hart van het WIBON Systeem. Deze bestaat onder andere uit een redundant uitgevoerde database omgevingen voor de IMKL2015 datasets. Maar ook de opslag van afgehandelde Klic-meldingen volgens de wettelijke norm (minimaal 5 jaar) wordt in deze database omgeving geregeld. Onze WIBON Systeem achterkant is er klaar voor om aangesloten te worden op de API’s van het Kadaster. Zodra we die aansluiting hebben gerealiseerd kan het echte testen beginnen.

Pas na het doorlopen van alle benodigde testen (denk ook aan performance- load en beveiligingstesten) zullen we onze eerste klant overzetten van het oude WION naar het nieuwe WIBON Systeem. De aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster kan daarna worden gerealiseerd. Wanneer dit precies gaat gebeuren? Dat is zoals eerder aangegeven afhankelijk van de planningen van het Kadaster. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

WIBON… we hebben hier toch de WION?

Iedereen werkzaam in de graafsector kent de WION wel. En waarschijnlijk is ook bekend dat de WION aangepast gaat worden. Doekele Rienks schreef hier al over in zijn blog. Maar wat minder bekend is, is de nieuwe wet die op de deur klopt: de WIBON (Wet Informatie uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten). Hee, zult u zeggen, dat lijkt veel op de WION! Maar één letter verschil. Dat klopt. Maar met die ene letter komt er wel een flinke hoeveelheid bovengrondse informatie bij. U kunt hierbij denken aan kasten, masten en technische ruimtes.

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom er nieuwe wetgeving noodzakelijk is, als de WION wetgeving binnenkort al aangepast wordt. Om dat goed toe te lichten moeten we even terug in de tijd. In 2014 is er vanuit het Europese Parlement een voorstel ingediend om de kosten te verlagen voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid. Het betreft richtlijn 2014/61/EU, ook wel bekend als ‘richtlijn breedband’. De ‘richtlijn breedband’ moet er uiteindelijk voor zorgen dat Europeanen in 2020 toegang kunnen krijgen tot sneller internet (30 Mbps of meer), een van de doelstellingen uit de Digitale Agenda. Om deze richtlijn te implementeren is er voor gekozen om enerzijds de WION wetgeving uit te breiden en is het anderzijds noodzakelijk om een stuk bovengrondse informatie aan te leveren.

Om de ‘richtlijn breedband’ te kunnen realiseren wordt er beoogd een impuls te geven om bestaande fysieke infrastructuur, zoals de infrastructuur van andere nutsbedrijven, te gebruiken voor de aanleg van openbare elektronische communicatienetwerken. Daarnaast heeft de richtlijn tot doel de kosten van de aanleg van netwerken met hoge snelheid (ook breedbandnetwerken genoemd) te verlagen door te bevorderen dat de daarvoor benodigde civiele werken worden gecombineerd met andere civiele werken.

Oké, dat is duidelijk. Fysieke infrastructuur gaan medegebruiken en coördinatie bij de graafwerkzaamheden. Volgens mij zijn dit zaken die we al heel lang proberen voor elkaar te krijgen. Op regionaal niveau zijn er al enkele initiatieven die redelijk tot goed slagen, maar landelijk is een ander verhaal. Hoe dit alles moet gaan werken is nog niet helder. Wel staat vast dat de informatie-uitwisseling die het Kadaster voor de WION gebruikt ook hiervoor wordt ingezet.

Net als bij KLIC-Online, is er bij het in werking treden van de WIBON vanuit het Kadaster een portaal voor graaf- of oriëntatiemeldingen en meldingen over medegebruik of coördinatie.

Kortom er zijn nog flink wat onduidelijkheden over de WIBON. Ook omdat deze wet net zoals de WION nog ter consultatie lag. Tot 31 augustus 2016 kon worden gereageerd op de consultatie.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte over de voortgang van deze wet en de eventuele gevolgen voor u. Mocht u van gedachten willen wisselen over de WIBON, neem dan contact met ons op. Mail dan naar support@geodanvandenberg.nl of bel met 020-5711393.

Patrick Straver, projectleider

Bronvermelding: Memorie van Toelichting 1 juli 2015

Wijzigingswet WION – ‘vakantieleesvoer’

Iedereen die te maken heeft met de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) weet inmiddels dat er een verandering aan zit te komen. Het programma KLIC-WIN draait op volle toeren, en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Het is inmiddels mogelijk om een beperkte IMKL2015 dataset te valideren via het portaal van het Kadaster. Maar voor de systemen echt live gaan, zal de wet nog moeten worden aangepast. Vorige week is de internetconsultatie van de nieuwe WION wetgeving gestart.

Altijd leuk, een dergelijke internetconsultatie, midden in de zomer! Want wat is er nou leuker dan voor je tent de consultatie door te nemen? Dat doet me denken aan vorig jaar, ook toen was er consultatie in het kader van de WION. In die consultatie werd ook voor het eerst de term WIBON geïntroduceerd: Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten. Mocht u geen zin hebben om de hele WION consultatie door te nemen, dan vat ik graag de belangrijkste wijzigingen voor u samen.

In de WION consultatie die nu dus actueel is, wordt ook al gerefereerd naar de WIBON. Het is dus de bedoeling, dat de nieuwe WION wetgeving die nu ter consultatie is aangeboden, 1-op-1 wordt overgenomen in de toekomstige WIBON. Zodra de WIBON in werking treedt, komt daarna de WION te vervallen. Volgt u me nog? Ik had zelf ook wel moeite om het te doorgronden. De volgende zin in de begeleidende tekst van de consultatie heb ik een aantal keer moeten lezen voor ik hem begreep:

“In het kader van de samenloop van dat conceptwetsvoorstel met het onderhavige conceptwetsvoorstel zal het onderhavige conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de WION worden vormgegeven als een wijziging van de WIBON.”

Maar ik ben dan ook geen jurist..

Ik heb de toelichtingsmemo in detail doorgenomen. In onderstaande paragrafen probeer ik de belangrijkste wijzigingen zo goed als mogelijk voor u samen te vatten. Heeft u de behoefte om hierover nog een keer verder te praten, dan kunt u me benaderen via dit e-mail adres. Wilt u als netbeheerder of grondroerder reageren op de consultatie, dan heeft u daarvoor tot 31 augustus de tijd.

Verplichte verstrekking huisaansluitingen

Tot op heden is het niet verplicht om huisaansluitingen te leveren. Dit gaat veranderen. In het voorstel wordt aangegeven dat alle netbeheerders met huisaansluitingen deze digitaal moeten gaan leveren, en wel in vector formaat. Omdat er slechts weinig netbeheerders zijn die al hun huisaansluitingen digitaal beschikbaar hebben wordt een gefaseerde invoering voorgesteld. Na invoering van de wet, zullen huisaansluitingen van gas binnen een jaar digitaal geleverd moeten worden. Huisaansluitingen die betrekking hebben op elektriciteits- en waterleidingen en telecomkabels moeten binnen 5 jaar digitaal geleverd moeten worden. Huisaansluitingen die betrekking hebben op riolering (beheert door gemeentes), moeten binnen 10 jaar gedigitaliseerd zijn. Ook gemeentes zullen dus de huisaansluitingen moeten digitaliseren.

Eisvoorzorgmaatregelen

De procedure voor eisvoorzorgsmaatregelen wordt aangepast. De voorgestelde wijziging houdt in dat de netbeheerder eerst aan de grondroerder meldt of voorzorgsmaatregelen nodig kunnen zijn en dat vervolgens de grondroerder en de netbeheerder samen afspraken maken over de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Zo is voor beide partijen duidelijk wat van hen wordt verwacht om onnodige vertraging zo veel mogelijk voorkomen.

Registratie van netten en afwijkende ligging

Het gaat nog al eens mis met de registratie van een netwerk, als dat wordt overgedragen van de ene netbeheerder naar de andere. Daarom wordt de registratieverplichting voor de netbeheerder aangescherpt. Zo moet bij overdracht voortaan een gezamenlijke klic-melding worden gedaan, welke aantoont dat de overdracht ook in het kader van de WION goed is geregeld.
Ook is geconstateerd dat de naleving van de plicht om afwijkende ligging te melden bij het Kadaster nog voor significante verbetering vatbaar is. Om expliciet te maken dat van de netbeheerder spoedige actie wordt verwacht ingeval de ligging van zijn net afwijkt van de liggingsgegevens die hij eerder aan heeft verstrekt, wordt de termijn waarbinnen de noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen daarom aangepast. Door de toevoeging van ‘onverwijld’ in de wettekst, wordt de netbeheerder verplicht om onverwijld actie te ondernemen in de gevallen waarin dat redelijkerwijs mogelijk is. Met andere woorden, in het geval van een afwijkende ligging zal de netbeheerder direct in actie moeten komen om de afwijkende ligging te verwerken.

Levering in vectorformaat

Tot op heden werd informatie over kabels en leidingen uitgewisseld in .png formaat (plaatjes oftewel rasterformaat). De nieuwe wetgeving voorziet er in dat de informatie in vectorformaat wordt uitgewisseld. Grote voordeel hiervan is dat dit bestandsformaat beter bruikbaar is in andere programma’s (Geografische Informatie Systemen) en toepassingen. Ook kan de ligging van de kabel of leiding nauwkeuriger worden weergegeven.

Uitbreiding Elektronisch Informatiesysteem

Er komt een centrale omgeving waar netbeheerders hun assetdata neer kunnen zetten. Het kadaster zal daarmee de uitwisseling van informatie in het kader van de WION voor haar rekening nemen. Daarnaast zal dit nieuwe informatiesysteem dan ook informatie uitwisselen in het kader van INSPIRE. Als een netbeheerder dus aansluit op de centrale omgeving van het Kadaster wordt ook de invulling van de INSPIRE wetgeving door het Kadaster verzorgd. Geodan Van den Berg gaat haar klanten ontzorgen bij de aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster. Het WIBON systeem van Geodan van den Berg maakt dit mogelijk.

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

Bronvermelding: 160706 wijziging WION – MvT (concept t.b.v. consultatie) (2).pdf

WIONapp in het veld: wat kan er nog beter?

Dat het werk van de grondroerder makkelijker wordt met de door ons ontwikkelde WIONapp, is mij tijdens mijn bezoek aan graafwerkzaamheden in Hillegom wel duidelijk geworden. De app doet wat hij moet doen: het digitaal ontsluiten van Klic-meldingen op een tablet. Helaas kunnen we het verzoek van de grondroerders om de kwaliteit van de geleverde data verbeteren niet direct via de WIONapp realiseren. Het verbeteren van datakwaliteit moet bij de bron gebeuren.

Als ICT-ers zitten wij 85% van onze tijd achter een beeldscherm. De resterende 15% brengen we door in overleggen. Het vooroordeel dat we als ICT-ers soms wat bleek zien, zal dus wel kloppen, want we zien tijdens de werkweek maar weinig van de buitenlucht. Toch proberen we zo nu en dan naar buiten te gaan, ook om te kijken hoe de software die we ontwikkelen in de praktijk wordt gebruikt. En dat levert bijna altijd nieuwe inzichten…

WIONapp-ontwikkelteam op pad

In dat kader zijn we onlangs met het WIONapp-ontwikkelteam naar een woonwijk in Hillegom geweest om bij graafwerkzaamheden van BAM Infra telecom te kijken. Bij aankomst kregen we als eerste werkschoenen aan, een helm op en een hesje aan. Daarna keken we mee hoe er werd gewerkt met de WIONapp. Op basis van de beschikbare informatie werden locaties geselecteerd voor proefsleuven. Deze zijn bedoeld om de daadwerkelijke locatie van kabels en leidingen te bepalen. Deze proefsleuven worden nu door de BAM medewerkers vastgelegd. Hiermee kan in ieder geval worden aangetoond dat deze zijn gegraven. Na het graven van de proefsleuven werd ons duidelijk dat niet alle geleverde data van de netbeheerders even accuraat is. Wat ook opviel is dat er slechts beperkt huisaansluitingen werden geleverd in dit gebied.

Bij het interpreteren van de verstrekte ligging gegevens van de kabels werd goed gebruik gemaakt van de beschikbare functionaliteit van de WIONapp. Zoals de extra ondergrond en de luchtfoto voor de oriëntatie. Het antwoord op de vraag welke extra functionaliteit toegevoegd moet worden aan de app was kort en simpel: we hebben alle functies die we nodig hebben. Maar help ons vooral met nauwkeurige data en die klopt met de werkelijke ligging.

Nauwkeurigheid van data hoort bij de netbeheerder

Helaas kunnen we daar nu juist niet bij helpen. De nauwkeurigheid van de data is iets wat bij de netbeheerders hoort. Een van de voorbeelden die ons werd getoond was een situatie waarbij 6 datakabels over een breedte van 2,5 meter verdeeld waren. Datakabels van een en dezelfde netbeheerder. Op basis van de luchtfoto was duidelijk te zien dat de ligging van deze kabels niet zou kunnen kloppen. In werkelijkheid liggen de 6 datakabels allemaal bij elkaar in 1 mantelbuis. De juiste weergave zou dus moeten zijn: 1 lijn met als annotatie het getal 6.

De mannen in het veld die ik heb gesproken gaven allemaal aan dat met de levering van nauwkeurige data het aantal graafschades terug gedrongen kan worden. Ook is er sterke behoefte aan levering van huisaansluitschetsen. Het verplicht stellen van het leveren van huisaansluitingen van gas is sinds de uitkomst van het onderzoek naar het gaslek in Diemen ook weer helemaal actueel.

Er valt nog veel te winnen

Op het gebied van datakwaliteit valt nog veel te winnen. Vanuit Geodan Van den Berg gaan we onderzoeken hoe we kunnen helpen bij de verbetering van de datakwaliteit. Denk daarbij aan het melden van afwijkende situaties via de WIONapp, maar ook aan het verbeteren van de datakwaliteit bij de bron. We hebben 440 netbeheerders als klant van ons WION Systeem en kijken samen met hen waar de winst zit bij de verbetering van datakwaliteit. KLIC-WIN en het nieuwe IMKL2015 kan ons daar mogelijk bij helpen. Lees daar meer over in mijn volgende blog!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

WION-registratie huisaansluitingen dichterbij

Veel kabelschades worden toegebracht aan huisaansluitingen. Toch vallen huisaansluitingen niet onder de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION). Verplichte registratie van huisaansluitingen komt echter steeds dichterbij.

Gasexplosie in Diemen

Naar aanleiding van de evaluatie van de WION kondigde minister Kamp (Economische Zaken) al in 2013 aan om netbeheerders te gaan verplichten reeds gedigitaliseerde informatie beschikbaar te stellen. Hij beloofde ook onderzoek naar de registratie van nieuwe huisaansluitingen. De kwestie belandde weer op de agenda na de – voor twee mensen fatale – gasexplosie in Diemen in september 2014 (door beschadiging van een huisaansluiting). Naar aanleiding van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde de minister op 22 juni 2015 aan dat huisaansluitingen voor gas zo snel mogelijk onder de WION zullen vallen. Daarbij wil hij uitgaan van een korte overgangstermijn, waarbinnen de netbeheerders gelegenheid hebben de huisaansluitingen te digitaliseren.

Uit de aankondiging van de minister blijkt dat de WION gaat veranderen voor huisaansluitingen. Zeker in het geval van gasaansluitingen zullen netbeheerders op korte termijn verplicht worden deze toe te voegen aan de uit te wisselen gebiedsinformatie. Dit najaar wordt het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de WION bekend gemaakt. Dan weten de netbeheerders welke verplichtingen hen te wachten staan.

Jos WebbinkIn elke editie van Klik! magazine behandelt Jos Webbink, advocaat bij Gaastra Advocaten te Schiphol, een opvallende juridische kwestie met betrekking tot de WION. Jos Webbink is actief in het omgevings-, telecom- en energierecht. Hij is specialist in het recht van kabels en leidingen.

Verstrek z-coördinaat onder voorbehoud

Netbeheerders dienen – op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) – na een graafmelding de liggingsgegevens van hun net te verstrekken aan het Kadaster. De beheerder mag zich beperken tot de horizontale gegevens (de x- en de y-coördinaten). Informatie over de diepteligging – de z-coördinaat – is vaak niet bekend en hoeft op grond van de WION niet verstrekt te worden. Vaak beschikken netbeheerders wel over de z-coördinaat van hun kostbaarste ondergrondse infrastructuur: horizontaal gestuurde boringen. Dergelijke boringen worden bijvoorbeeld gedaan om watergangen, spoorlijnen en autowegen te kruisen.

Gestuurde boring en z-coördinaat

Voor een grondroerder is het handmatig vaststellen van de werkelijke diepte van een gestuurde boring onmogelijk (de buis ligt op aanzienlijke diepte). Andere manieren zijn erg kostbaar. De gegevens van de netbeheerder over de diepteligging zijn voor de grondroerder dan ook erg belangrijk. Hoewel de netbeheerder niet verplicht is dergelijke gegevens te verstrekken, is dit in de praktijk wel gebruikelijk.

Maar let op! Hoewel de diepteligging van een gestuurde boring tegenwoordig bij de aanleg nauwkeurig wordt vastgesteld, kan (ook hier) de werkelijke ligging van het net afwijken van de ‘as built’ gegevens. Immers, gestuurde boringen kunnen in de zachte Nederlandse bodem van plaats veranderen. Ook administratieve fouten, meetfouten en misverstanden kunnen leiden tot onjuiste gegevens over de diepteligging. Een grondroerder mag in principe uitgaan van de juistheid van de verstrekte liggingsgegevens (zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 17 juli 2012, LJN: BX 3757). Netbeheerders zouden daarom en duidelijk voorbehoud moeten maken bij het verstrekken van een z-coördinaat. Anders draagt de netbeheerder zelf de schade als gevolg van een onjuiste z-coördinaat.

Jos WebbinkIn elke editie van Klik! magazine behandelt Jos Webbink, advocaat bij Gaastra Advocaten te Schiphol, een opvallende juridische kwestie met betrekking tot de WION. Jos Webbink is actief in het omgevings-, telecom- en energierecht. Hij is specialist in het recht van kabels en leidingen.