Vervuilde grond

BodemsaneringInformatie vervuilde grond delen via WION Systeem

Het WION Systeem van Geodan Van den Berg biedt kabel- en leidingbeheerders de mogelijkheid om naast de ligging gegevens van kabels en leidingen, ook informatie uit te wisselen over uitgevoerde bodemonderzoeken en vervuilde gebieden. Aan grondroerders kan dan informatie worden verstrekt over speciale regels die in deze gebieden gelden.

In de Nederlandse bodem worden heel wat kilometers kabels en leidingen gelegd. Graven gebeurt echter vaak in verontreinigde grond, vervuild door bijvoorbeeld industrie. Voor het graven in vervuilde grond zijn speciale regels opgesteld, om zo de risico’s van het werken met vervuilde grond te beperken. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, vroeger de Arbeidsinspectie) heeft aangegeven speciaal te letten op de naleving van de regels, om de risico’s van het werken met verontreinigde grond te beperken. Zo richt de SZW zich in 2013 onder meer op kabel- en leidingbeheerders en voert inspecties uit gericht op de verplichtingen van opdrachtgevers.

Wel of niet vervuilde grond

Voordat er in een bepaald gebied daadwerkelijk gegraven mag worden, moet grondig worden onderzocht hoe de graafwerkzaamheden veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden, zonder negatieve gevolgen voor de gezondheid van de grondroerders of schade aan de leefomgeving. Opdrachtgevers van het graafwerk (bijvoorbeeld een gemeente of projectontwikkelaar) moeten daartoe het initiatief nemen. Als er geen onderzoek wordt gedaan of er worden geen passende veiligheidsmaatregelen genomen, dan kan de inspectie SZW het werk stil leggen.

Openbare gegevens

De onderzoeken omvatten de historie van het terrein op basis van openbaar beschikbare gegevens over bodemkwaliteit en historische bedrijfslocaties. Resultaten van bodemonderzoeken worden in de meeste gevallen openbaar beschikbaar gesteld via het bodemloket.nl.

Delen gegevens vervuilde grond via WION Systeem

Binnen het WION Systeem is een functionaliteit beschikbaar die deze onderzoeken of informatie over vervuilde grond kan delen met grondroerders. Daarmee krijgen zij de juiste informatie aangeleverd op het moment dat ze een graafmelding doen. Niet alleen alle beschikbare informatie over de ligging van ondergrondse netten op de graaflocatie, maar ook over een mogelijke grondvervuiling. Met deze functionaliteit kunnen bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen voldoen aan hun verplichting om informatie beschikbaar te stellen over verontreinigde grond, terwijl de grondroerders de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers kunnen (blijven) garanderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen via info@geodanvandenberg.nl of 020 – 5711 393.